Print this page

اسپرموگرام

اسپرموگرام

علل ناباروری دو بعد دارد : بعد مادری و بعد پدری که  درهر دوی اینها  ابتدا باید علل ناباروری مشخص شود و معلوم شود علت ناباروری پدری است یا مادری و یا هر دو .یکی از شاخص های مهم برای بررسی علل ناباروری ها با علت پدری بررسی وضعیت اسپرم مرد است .

میدانید که مایع منی بعد از هر رابطه جنسی در مجرای تناسلی زن ریخته می شود .بظاهر یک مایع چسبناک و شیری رنگ است ولی همین مایع حاوی انواع سلول های زنده و مواد مختلف برای باروری یک تخمک و تشکیل یک نطفه است .

از جمله مهمترین عناصر مایع منی اسپرم است . اسپرم عامل اصلی برای لقاح با تخمک و تشکیل نطفه است . حتی میتوان گفت بقیه مواد حاوی مایع منی بخاطر حفظ آمادگی اسپرم برای لقاح و تشکیل نطفه است .

در بررسی علل ناباروری با علت پدری بررسی وضعیت مایع منی و اسپرم ها از گام های اساسی و اولیه است .

مشخصات کلی یک مایع منی نرمال  :

- حجم مایع منی ( volume)≥ 5/1  ccیعنی حجم مایع منی در هربار حداقل و بیشتراز 1/5 ccباشد.

- PH از نظر الکتروشیمیایی  PH منی  ≤  2/7 باشد .

علل عمده کمی حجم مایع منی عبارتند از :

1- مشکل در دادن نمونه ( برخی از مردان در شرایط آزمایشگاهی قادر به دادن نمونه نیستند )

2- انزال رتروگراد

3- کمبود هورمون های جنسی مردانه ( آندروژن ها )

 

مشخصات اسپرم های طبیعی در مایع منی

- حجم ≥  1/5 cc

- غلظت ≥ 15

- تحرک اسپرم ها ≤  32% ( علت اصلی کاهش تحریک اسپرم ها وجود لوکوسیت ها در مایع منی است )

- مورفولوژی  4% ≤  ( Strict criteria )

- قابلیت حیات حداقل 58%

*نکته مهم : زمانی که اسپرم فراوان بدون حرکت می شود و یا حرکت پیشرونده زیر 40% باشد لازمست بررسی Viability شود . وجود اسپرم های زنده غیر متحرک ساختاری را مطرح می کنند.علل عمده اسپرم های مرده در اسپرموگرام اختلال اپیدیدیم است .

تست تشخیص اسپرم زنده:

از آنجا که اسپرم های زنده غشای پلاسمایی سالم دارند و این باعث می شود رنگ پذیری نداشته باشند و در محیط هیپوتون   ( هیپواسمولار ) متورم شوند.

مورفولوژی اسپرم ها :

بررسی آناتومیک اسپرم ها را مورفولوژی گویند . مورفولوژی اسپرم ها بمنظور بررسی اختلالات ساختمانی اسپرم ها انجام می شود . در بررسی مورفولوژی می توان اسپرم های قابلیت باروری دانست که حداقل 4 درصد آنها ساختمان طبیعی داشته باشند.

لوکوسیت ها در مایع منی :

لوکوسیت ها در مایع منی بصورت Round cellظاهر می شوند و برای تشخیص یکی از روش ها رنگ آمیزی پراکسیداز است .

غلظت نرمال لوکوسیت ها در مایع منی طبیعی کمتر از 1 میلیون در هر 1 سی سی است . هر نوع افرایش از حدود نرمال لوکوسیت ها در مایع منی می تواند باعث آسیب DNA اسپرم ها شود .

باکتری ازاسپرم :

باکترواسپرمیا در مردان نابارور حدود 50درصد شیوع دارد و شایعترین پاتوژنها شامل کلایمیدیا – اوره آپلاسما موسینیس – اوره آپلاسما – اوره آلیتیکوم هستند .

آنتی بادی های ضد اسپرم :

هرچند وجود آنتی بادی ها در مایع منی باروری اسپرم ها را کاهش می دهد ولی حتی در صورت وجود آنها امکان باروری با روش های IVF و ICSI ممکن است . از این روست تست آنتی بادی در مایع منی زیاد جدی گرفته نمی شود .

یکپارچگی DNA اسپرم  :

فراگمانتاسیون DNA اسپرم هم موجب کاهش موفقیت ها در باروری طبیعی و حتی باروری با روش IVF می شود و هم اینکه اختلال سقط بعد از لقاح را نیز افزایش می دهد . عمده علت فراگمانتاسیون ( عدم یکپارچگی ) DNA بالابودن سن پدر می باشد .

 

 

Date:

Physician:

Age:

CaseNo:

Name:

 

Microscopic

Macroscopic

 

Mill

More than 15

 

Sperm Count

Ml

1.4 – 1.7

 

Volume

 

Mill

39

 

Total Sperm

-

Gray Opalescent

Normal

Color

 

%

³ 4

 

Normal  Morphology

Cm

2>

Normal

Viscosity

 

-

0-1

 

WBC

Day

2-7

3

Abstinence

 

-

0-1

 

RBC

-

7.2 – 8.0

 

PH

 

-

0-1

 

Epithelial Cell

Min

Up to 60

30

Liquefaction

 

-

0-1

 

Round Cell

 

 

 

 

 

-

-

 

Agglutination

 

Cap Test

 

Motility

 

 

Sperm  Count

 

Up to 16%

 

Rapid Progressive(a)

 

Rapid:

Progressive

Slow:

 

Up to 16%

 

Slow Progressive(b)

 

 

Morphology

 

³ 32%

 

Total Progressive(a+b)

 

 

 

 

 

Up to 8%

 

Non Progressive(c)

 

تعداد

< 15

الیگواسپرمیا

 

 

 

Up to 40%

 

Total Motility(a+b+c)

 

حرکت

40%

آسنتواسپرمیا

 

 

 

-

 

Immotile Spermatozoa

 

مورفولوژی

< 4%

تراتوزواسپرمیا

 

 

 

 

 

 

Last modified on چهارشنبه, 02 مهر 1399 05:33
Rate this item
(2 votes)