Print this page

آموزش چهره به چهره

 آموزش سلامت در مدارس

ارتقای سلامت عبارتست از«روند ایجاد توانایی در افراد برای افزایش کنترل بر ارتقای سلامت خود» (منشور اتاوا در مورد ارتقای سلامت)، و در برگیرنده آموزش سلامت، پیشگیری ازبیمار یها و خدمات بازتواني است. همچنین شامل توانمندسازی بیماران، خانواده هایشان و کارکنان بیمارستان در جهت بهبود سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی مرتبط با سلامت می باشد.

بیمارستا نها نقش مهمی در ارتقای سلامت، پیشگیری از بیمار یها و تامین خدمات بازتواني ایفا می کنند. برخی از این فعالیتها یک جز لازم از کار بیمارستان بود ه اند، با این حال شیوع در حال افزایش بیمار یهای مرتبط با شیوه زندگی و مزمن، نیازمند چشم اندازی وسیعتر و تامین سیستماتیک فعالیتهایی چون آموزش درمان، راهبردهایی برای ارتباطات موثر جهت توانمندسازی بیماران برای قبول یک نقش فعال در مدیریت بیمار یهای مزمن و یا مشاوره های تشویق کننده می باشد.

توسعه مهار تهای شخصی

ارتقای سلامت از طریق تامین اطلاعات، آموزش سلامت و تقویت مهار تهای زندگی به حمایت از توسعه فردی و اجتماعی می پردازد. این کار تعداد گزینه های موجود برای افراد در جهت ایجاد کنترل بر آنها و نیز بر محیطهای اطرا فشان را افزایش می دهد. ایجاد توانایی در افراد برای یادگیری در طول زندگی، آماد ه سازی برای تمام مراحل آن و سازگاری با بیمار یهای مزمن و آسیبها امری ضروری است. این کار باید در مدارس، منازل و محیطهای کار و اجتماعی تسهیل گردد.

این فعالیت باید در قالب نهادهای آموزشی، حرفه ای، تجاری و داوطلبانه و حتی درون موسسات انجام گیرد.

از آنجاییکه توانمند سازی مردم بخصوص قشر جوان و فعال جامعه برای مراقبت از سلامت خویش یکی از محور های اصلی برای پاسخگویی به چالش های امروز سلامت است بیمارستان  تخصصی و فوق تخصصی بهبود ضروری دانست تا به ارائه خدمت از طریق تامین اطلاعات، آموزش سلامت و تقویت مهار تهای  زندگی در مدارس بپردازد ، بدین منظور جلسات آموزشی با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش در مدارس برگزار می گردد.

 

واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت

 

منابع : شواهد و مدیریت بهبود کیفیت در بیمارستان ها

                    دکتر علی اکبر نیک پژوه

                    دکتر عباسعلی کریمی 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در دبیرستان فرزانگان منطقه 4

 

 

 

 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در دبیرستان شهید رجائی منطقه 4

 

  

 

 

 

 

 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در سالن انتظار درمانگاه های تخصصی بیمارستان بهبود

 

 

 

 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در سالن بخش های بستری بیمارستان بهبود

  

 

 

 

 

 

 

 

واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت

 

Last modified on دوشنبه, 18 بهمن 1395 08:06
Rate this item
(5 votes)