شما اینجا هستید: خانهآخرين يافته هاي پزشكيسمت چپ مغز نیمکره غالب نیست

سمت چپ مغز نیمکره غالب نیست

 طبق نظریه های قبلی  اعتقاد بر این است که هر دو نیمکره مغز کاملا جدا هستندو هرکدام از نیمکره ها برای عملی خاص تخصص بندی شده اند مانند توانایی های شناختی.

بعنوان مثال طرف چپ نیمکره مغز برای تکلم و زبان و کنترل دست چپ ، این عدم تقارن دو طرف مغز از نظر شکل و ظاهر نیز وجود دارد .


ولی تحقیقات پژوهشگران انستیتو ماکس پلانک ثابت کردند که این تفکر غالب بودن مغز چپ زیاد درست نیست . آنها نشان دادند که مهارت ها و شناخت حاصله برای انسان و همه انسان نماها ( گوریل شمپانزه و اورانگوتان ) از اثر متقال و انعکاسی نیمکره های مغزی و لوب چپ بخش پس سری مغز با لوب پیشانی راست مغز و نیمکره های مغزیبصورت ضربدری حاصل می شود  و نه تنها صرفا از عملکرد ضربدری نیمکره های مغزی دو طرف با هم .

این وضعیت در انسانها در حداکثرین است.

پس سمت چپ غالبی وجود ندارد و عملکرد متقابل و ضربدری نیمکره های قشر مغز لوب های پیشانی و پس سری مغز و لوب های مخچه عامل اصلی شناخت ها و مهارت ها میباشند و همچنین میتوان گفت مهارت و شناخت ها از انعکاس عملکردی متقابل قشر مغز لوب پیشانی لوب پس سری و نیمکره های مخچه برای انسان در طول زمان بوجود می آید .

Source : Max Planck institute  for  evolutionary anthropology Feb – 14 – 2020

دکتر عباس دیندوست – مسئول بیماریهای غیرواگیر 

Last modified on سه شنبه, 20 اسفند 1398 14:15
Rate this item
(1 Vote)

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی