برنامه درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
آقای دکتر فریدون صالحی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
آقای دکتر فریدون صالحی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
آقای دکتر فریدون صالحی
X