برنامه درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
آقای دکتر فریدون صالحی
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
آقای دکتر فریدون صالحی
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
آقای دکتر فریدون صالحی
X