تعرفه اعمال جراحی

تعرفه اعمال جراحی در بیمارستان بهبود تبریز سال ۱۴۰۰ (تعرفه ها به ریال)
ردیف گروه نوع عمل تعرفه آزاد بیمه های پایه نیرو های مسلح توضیحات میزان K
۱ زنان زایمان طبیعی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۵۰
۲ سزارین ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۴۰
۳ کورتاژ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۱۰
۴ هیسترکتومی(خارج کردن رحم) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ روز بستری ۵۵
۵ کیست تخمدان دو طرفه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۳۰
۶
۷ جراحی ماموپلاستی ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ در صورت تایید کارشناس بیمه با ضریب یک ۱۰۸
۸ نمونه برداری از پستان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۱۵
۹ فتق یک طرف ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۲۶
۱۰ فتق دو طرف ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۴۶.۸
۱۱ آپاندیسیت ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ روز بستری ۳۱
۱۲ هموروئید ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۱۵
انسداد روده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸
۱۳ آبدومینوپلاستی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ یک روز بستری با ضریب یک ۸۲.۵
۱۴ کوچک کردن حجم معده(بای پس) ۰ ۰ ۴ یا ۵ روز بستری بدون لوازم
۱۵ فیشر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۲۰
۱۶ کیسه صفرا عمل باز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۴۲
۱۷ کیسه صفرا (لاپاراسکوپی) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۵۰.۴
۱۸
۱۹ اورولوژی سنگ حالب یک طرف TUL ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۴۵
۲۰ PCNL ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ روز بستری ۶۸
۲۱ رادیکال نفرکتومی(خارج کردن کلیه) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳ روز بستری ۶۹
۲۲ پروستاتکتومی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ روز بستری ۵۵
۲۳ واریکوسل یک طرفه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۲۱.۶
۲۴ واریکوسل دو طرفه ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۳۸.۸۸
۲۵ درآوردن دابل جی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۶
۲۶
۲۷ ارتوپدی یک طرف CTS ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۲۰
۲۸ دو طرف CTS ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۳۶
۲۹ خارج کردن پیچ و پلاک ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۳۰
۳۰ ACL ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۷۰ م
۳۱ ACL،PCL،MM ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری
۳۲ آرتروسکوپی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یک روز بستری ۳۱
۳۳ تعویض مفصل زانو ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ یا ۳ روز بستری بدون لوازم ۸۰
۳۴ تعویض مفصل ران (هیپ) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ یا ۳ روز بستری بدون لوازم ۹۰
۳۵
X