تعــرفه هتلینگ

تعــرفه هتلینگ بخش دولتی و خصــوصی در بیــمارســتان بهــبود ( درجــه یـک ) ۱۴۰۰
ردیف شرح خدمت تعرفه بخش  دولتی تعرفه بخش خصوصی تعهد بیمه پایه مابه التفاوت  پرداختی
۱ اتاق یک تختی ( خصوصی ) ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۲۱,۷۳۸,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۹,۱۱۸,۰۰۰
۲ اتاق دو تختی ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۶,۵۸۰,۰۰۰
۴ تخت نوزاد سالم ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۶,۲۸۸,۰۰۰
۵ تخت نوزاد بیمار ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۶,۵۸۰,۰۰۰
X