درمانگاه جراحی فوق تخصصی توراکس

درمانگاه جراحی فوق تخصصی توراکس

قفسه سینه بخشی از بدن است که بین گردن و شکم قرار دارد. چهارچوب قفسه سینه را ستون مهره ها در خلف و فضای بین دنده ائی در طرفین و جناق و غضروفهای دنده ائی در قدام تشکیل میدهند. قفسه سینه در بالابوسیله فاشیای سیبسون با گردن مرتبط است و در پائین با واسطه دیافراگم با شکم مرتبط است. توراکس ، حاوی اندامهای حیاتی چون: ریه ها ، قلب ، مری ، نای و عروق و اعصاب مربوطه است.

درمانگاه جراحی فوق تخصصی قفسه سینه (توراکس) بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود با بهره گیری از پزشکان و جراحان متخصص و فوق تخصص هر ساله پاسخگوی تعداد زیادی از مراجعین می باشد.

با پزشکان ما آشنا شوید

دکتر کامران ظفردوست

فوق تخصص جراحی عمومی و توراکس

درخواست وقت ملاقات
X