آقای احسان طالبی

درباره آقای الحسان طالبی

1- سوپروایزر آموزشی بیمارستان بهبود 2 -سوپروایزر بالینی بیمارستان بهبود

X