آقای علیرضا روزگاری

درباره پزشک

۱ – مدیر خدمات پرستاری بیمارستان محلاتی

۲- مشاور و کارشناس اعتبار بخشی بیمارستان امام سجاد (ع)

۳- مربی آموزشی

۴- مسئول حقوق گیرندگان خدمت بیمارستان محلاتی

۵- مسئول حقوق گیرندگان خدمت بیمارستان امام سجاد (ع)

۶- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان بهبود

X