دکتر جواد جوادی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X