دکتر حامد برزگری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X