دکتر سیدسعید متقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
جمعه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X