دکتر شلاله موسوی کیا

درباره پزشک

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 19:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 19:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
X