دکتر عبدالله کفیلی

سوابق شغلی

1- رئیس کمسیون پزشکی استان 2- قائم مقام بیمارستان شهدا 3- مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 4- مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی 5-مدیر گزینش دانشگاه علوم پزشکی 6- مدیر MCMC 7- مدیر اقتصاد و درمان دانشگاه علوم پزشکی

تحصیلات: دکترا

سال سمت دانشگاه
پزشکی عمومی
X