دکتر علیرضا پیشگاهی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X