دکتر علی رضا نجفی بوکت

درباره پزشک

دکتر علی رضا نجفی بوکت متولد ۱۳۴۳ 

ورودی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۱۸ منطقه یک

فارغ التصیل و بورد تخصصی  رشته پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۸

معاون اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجانشرقی  بمدت  ۱۸ سال

قایم مقام مدیر کل پزشکی اداره کل پزشکی قانونی آذریایجانشرقی

عضویت هییت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز  و عضویت مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور

ریاست هییت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی تبریز بمدت ۱۴ سال

عضویت کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تدریس درس پزشکی قانونی کارآموزان قضایی و دانشگاه علمی کاربردی علوم قضایی دادگستری

تدریس پزشکی قانونی به قضات محترم دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی

نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون ماده بیست آزمایشگاههای استان

کارشناس معتمد اداره کل پزشکی قانونی استان

تدریس پاتولوژی برای دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد و دندانپزشکی ارس

مدیر نمونه کشوری در هنگام اشتغال در پزشکی قانونی

کارشناس نمونه سازمان پزشکی قانونی در سه دوره

X