دکتر علی زینالی

درباره پزشک

1 - متخصص طب اورژانس (هیئت علمی دانشگاه ) 2 - سابقه ریاست بیمارستان امام حسین(ع) هریس 3 - رئیس اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 - رئیس بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز 5 - هیئت علمی دانشگاه 6 - معاون درمان بیمارستان بهبود تبریز

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص طب اورژانس
X