دکتر محمدرضا فروزان

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
none 2:00pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 2:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 2:00pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
X