سرکار خانم رزیتا شهناس

درباره سرکار خانم رزیتا شهناس

1- عضو کمیته اخلاق بالینی بیمارستان

۱ – فارع التحصیل رشته مامایی در مقطع کارشناسی از دانشگاه سراسری ارومیه در سال ۱۳۷۰

۲ – سابقه ۵ سال کار نویسندگی برای برنامه خانواده و بهداشت رادیو – مرکز تبریز و ارومیه

۳ – سابقه ۳ سال خدمت طرحی در مناطق : خوی و شاهین دژ و هریس و ممقان

۴ – سابقه ۳۰ سال خدمت استخدام رسمی در بیمارستان شهید محلاتی تبریز بعنوان مامای بخش زایمان

۵ – سابقه ۱۲ سال مربیگری در حفظ و تلاوت کلام ا.. مجید

۶ – سابقه ۳ سال خدمت قراردادی در بخش زایمان و درمانگاه مامایی بیمارستان ارتش ) همزمان با بیمارستان محلاتی (

۷ – ساابقه ۲۰ ساال خدمت قراردادی در بیمارساتان بهبود با یناوین : مسا ل بخش زایمان و نوزادان 

۸ – مسئو ل امار وانفورماتیک – مسئول امین اموال – مسئولیت واحد کمیته ها ) همزمان با بیمارستان محلاتی

۹ – مسئولیت افتتاح بخشهای زایمان و نوزادان بیمارستان بهبود

۱۰- مسئول راه اندازی و ا ستقرار طرح زایمان فیزیولوژیک در بیمار ستان بهبود بعنوان اولین مرکز خصو صی پایلوت برای طرح زایمان فیزیولوژیک – اداره کننده بیشترین زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان شهید محلاتی

۱۱ – سابقه شرکت در ۷ طرح همیاری خدمات درمان و سلامت در مناطق محروم و مرزی کشور

۱۲ – اینک بازنشسته بیمار ستان شهید محلاتی و شاغل قراردادی بعنوان مسئول امار و کمیته ها در بیمار ستان بهبود می باشم

X