سرکار خانم شهلا حق بر

درباره سرکار خانم شهلا حق بر

1-دبیر کمیته اخلاق بالینی 2- مسئول حقوق گیرندگان خدمت

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناس ارشد مدیریت آموزش
X