سرکار خانم پروین کرامتی فر

درباره سرکار خانم پروین کرامتی فر

1- عضو کمیته اخلاق بالینی 2- مسئول واحد دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان بهبود 3-عضو شورای فرهنگی بیمارستان 4- مدیر خدمات پرستاری

X