امور اداری و کارگزینی و دبیرخانه

این واحد در ساختمان شماره ۲ ( اداری) بیمارستان و در طبقه سوم واقع است . که مسئولیت ، اموراداری – تنظیم قراردادها و نامه های (وارده و خارج شده ) و مسائل حقوقی پرسنل و طرف های قرارداد را به عهده دارد. این واحد پابه پای سایر واحدهای بیمارستان روز به روز در حال تحول و بروز رسانی است. پرسنل امور اداری و کارگزینی افراد زبده ای هستند و تلاش وافری در مکانیزه نمودن سیستم اداری بیمارستان دارند که در این زمینه موفقیت هایی نیز کسب کرده اند .

شماره تلفن این واحد ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶می باشد.

X