کمیته اخلاق بالینی بیمارستان

اعضائ کمیته اخلاق بالینی بیمارستان

جناب آقای حاج بهمن ذیجاه

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای دکتر جواد ایمانی

متخصص اخلاق پزشکی

حجت الاسلام والمسلمین رادنیک

روحانی آشنا به اخلاق بالینی

جناب آقای دکتر عبدالله کفیلی

مدیر داخلی بیمارستان

جناب آقای دکتر علی زادایمانی

رئیس بیمارستان

جناب آقای دکتر عزیز نوری

پزشک مجرب بیمارستان

جناب آقای دکتر علی زینالی

معاون درمان

جناب آقای دکتر نجفی

متخصص پزشک قانونی

جناب آقای احسان طالبی

سوپروایزر آموزشی

جناب آقای علیرضا روزگاری

مدیر خدمات پرستاری

جناب آقای محمد حسین پاداری

مسئول مددکاری بیمارستان

سرکار خانم پروین کرامتی فر

مسئول اداره بهبود کیفیت

سرکار خانم شهلا حق بر

سوپروایزر اخلاق بالینی و نماینده جامعه

سرکار خانم رزیتا شهناس

مسئول کمیته ها

X