ارزشهای بیمارستان بهبود

ارزشها : (Values) 

  1. حفظ شان و کرامت انسانی
  2. رعایت اصول ایمنی بیماران و کارکنان
  3. بیمار محوری
  4. بهبود مستمر کیفیت خدمات
  5. رضایتمندی گیرندگان وارائه دهندگان خدمت
  6. پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
  7. ارتقای سلامت جامعه
  8. ارائه خدمات مبتنی بردانش روز
  9. مشارکت و کارتیمی

X