اطلاعات تماس

شماره تلفن های داخلی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

 

عنوان
شماره داخلی با پیش شماره ۳۱۵۵-۰۴۱
عنوان
شماره داخلی با پیش شماره ۳۱۵۵-۰۴۱
اطلاعات
۱۱۰۱
بخش بستری مردان ۱
۱۷۱۱
مراقبت در منزل
۱۴۴۵   –    ۰۹۱۴۴۰۶۴۲۹۲
بخش بستری مردان ۲
۱۷۱۲
دفتر مدیریت و شکایات
۱۰۰۱
بخش بستری مردان ۳
۱۲۱۱
دفتر پرستاری
۱۱۰۹
بخش بستری زنان
۱۷۲۰
آزمایشگاه
۱۳۵۱
بخش بستری NICU
۴۱۹۹
داروخانه
۱۴۰۱
بخش بستری کودکان
۴۵۹۰
اورژانس حاد
۱۱۱۶
بخش زایمان
۴۱۷۰
اورژانس فست ترک
۱۱۱۵
بخش بستری مامایی
۴۱۴۰
ام آر آی 
۱۵۲۰
بخش بستری بین المللی
۴۵۹۹
سی تی اسکن
۱۳۲۵
بخش بستری VIP
۴۶۹۸
سونوگرافی
۱۵۳۰
آی سی یو  (ICU)
۴۲۹۹
اسکوپی
۱۳۸۱
سی سی یو (CCU)
۴۳۹۹
طب هسته ای
۱۳۴۴
   
سنگ شکنی
۱۳۶۰  –  ۱۳۶۱
   
فیزیو تراپی
۱۳۷۰
   
امور اداری
۱۰۵۵
   
حسابداری
۱۰۳۰
   
X