امور بیمه و درآمد سرپایی

محل این واحد در ساختمان شماره ۲ ( اداری)  و در طبقه چهارم آن است. با توجه به اینکه بیمارستان با اکثر بیمه های درمانی و مکمل طرف قرارداد می باشد، دارای کادر مجرب و کارشناسان متخصص بیمه است. این واحد مسئولیت، عقد قرادادها – اخذ دستورالعمل ها – پیگیری اجرای مفاد قراردادها و مسئولیت جمع آوری نسخ پزشکی و هماهنگی با بیمه های طرف قرارداد را دارد. شماره تلفن این واحد ۱۰۶۸ و ۱۰۶۵می باشد.

X