امور مالی و حسابداری

واحد امور مالی در ساختمان شماره ۲ ( اداری) طبقه دوم آن واقع گردیده است و امور مربوطه به هزینه ها و درآمدهای بیمارستان را انجام می دهد. بدلیل تنوع انواع طرفهای قرارداد و فعال بودن واحدهای سرپائی بیمارستان الزاما از واحدهای پرکار اداری بیمارستان می باشد.
خوشبختانه دقت این واحد در محاسبات بی نظیر است و همین درجه بالای دقت این سیستم و کارکردن آن زیر نظر مستقیم مدیرعامل بیمارستان موجب شده که در طول فعالیت بیمارستان ، مشکل و مسئله مالی در سیستم بوجود نیاید. پرداختی پزشکان در این واحد نقدی ها بصورت ماهانه و بیمه ها حداکثر با ۴ ماه تاخیر صورت می گیرد.

شماره تلفن های این واحد ۱۰۳۰ – ۱۰۶۴ می باشد.

X