انتخاب شرکت تعاونی خدمات درمانی بهبود ۴۲۹ تبریز بعنوان تعاونی برتر ملی

انتخاب شرکت تعاونی خدمات درمانی بهبود ۴۲۹ تبریز بعنوان تعاونی برتر ملی در هجدهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور

مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ استانداری استان آذربایجان شرقی

X