اهداء جایزه نقدی تعاونی برتر سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به بیمارستان بهبود

از سوی وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی، جایزه نقدی تعاونی برتر سال ۱۴۰۰ به بیمارستان بهبود اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، پس از کسب عنوان تعاونی برتر سال ۱۴۰۰ توسط بیمارستان بهبود و با دریافت لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر سال۱۴۰۰، جایزه نقدی این عنوان به حساب بیمارستان بهبود واریز شد. مبلغ نقدی تعاونی برتر سال۱۴۰۰، یکصد میلیون ریال بوده که پس از هماهنگی های به عمل آمده و تهیه مدارک درخواستی وزارت تعاون، روز پنجشنبه دوم دی ماه به حساب بیمارستان واریز گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X