بازدید تیم مدیریت ایمنی از بخشهای بستری بیمارستان بهبود

در ادامه بازدیدهای دوره ای، تیم مدیریت ایمنی از بخشهای بستری بیمارستان بهبود بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، در ادامه بازدیدهای دوره ای و طبق برنامه زمان بندی، تیم مدیریت ایمنی صبح روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه، با حضور رئیس بیمارستان، معاون درمان ، مدیر خدمات پرستاری، بهمراه کارشناسان ایمنی، کنترل عفونت، مدیریت بحران و بهبود کیفیت از بخشهای بستری بیمارستان بازدید به عمل آوردند. این بازدید ها در راستای رفع مشکلات بخش ها و پرسنل آنها جهت بهبود کیفیت خدمات ایمن به بیماران و مراجعین برگزار می گردد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X