بازدید تیم مدیریت ایمنی از بخشهای بستری بیمارستان بهبود

  • 1401-02-05

در ادامه بازدیدهای دوره ای، تیم مدیریت ایمنی از بخشهای بستری بیمارستان بهبود بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، در ادامه بازدیدهای دوره ای و طبق برنامه زمان بندی، تیم مدیریت ایمنی صبح روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه، با حضور رئیس بیمارستان، معاون درمان ، مدیر خدمات پرستاری، بهمراه کارشناسان ایمنی، کنترل عفونت، مدیریت بحران و بهبود کیفیت از بخشهای بستری بیمارستان بازدید به عمل آوردند. این بازدید ها در راستای رفع مشکلات بخش ها و پرسنل آنها جهت بهبود کیفیت خدمات ایمن به بیماران و مراجعین برگزار می گردد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X