بازدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان بهبود از تجهیز و تکمیل بخشهای جدید

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان بهبود از بخشهای جدید پروژه طرح توسعه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، در راستای موافقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با افتتاح بخش های جدید بیمارستان بهبود و تجهیز و تکمیل بخش های بستری جراحی مردان و زنان، همچنین اتاق های عمل جدید، بهمن ذیجاه به همراه دکتر نوری از طبقات دوم و چهارم پروژه طرح توسعه بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند. گفتنی است با بهره برداری از بخش های جدید بیمارستان بهبود ظرفیت پذیرش بیمار در بخش های بستری جراحی مردان و زنان افزایش خواهد یافت و بیماران در فضائی مدرن و امکانات و تجهیزات پیشرفته درمانی زیر نظر کادر مجرب و آموزش دیده بستری و درمان خواهند شد. همچنین با افتتاح بخش های ICU و CCU ، جراحی قلب و آنژیوگرافی و NICU بیمارستان بهبود در ماههای آینده، تحولی عظیم در بخش بهداشت و درمان شمالغرب کشور اتفاق خواهد افتاد.

روابط عمومی بیمارستان بهبود

X