بازدید نهائی کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهبود راه اندازی شدند

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمارستان بهبود، با بازدید کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به سرپرستی سرکار خانم دکتر آذرمی از بخش های مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU ) در طبقه اول و بخش مراقبت های ویژه ( ICU ) در طبقه دوم و بخش مراقبت های ویژه قلبی ( CCU ) در طبقه سوم پروژه طرح توسعه بیمارستان بهبود، این بخشها آماده بهره برداری قرار گرفتند. این بازدید روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی  و با حضور تیم کارشناسی مهندسین ساختمان، تجهیزات پزشکی  و نیروی انسانی به سرپرستی دکتر آذرمی انجام و ارزیابی های نهائی از فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی و کادر پرستاری صورت گرفت. با موافقت نهائی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بخش های مراقبت های ویژه ( ICU ) ،      CCU ) ) و بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU ) به بهره برداری خواهند رسید تا بیماران و مراجعین از خدمات مطلوب و با کیفیت درمانی بیمارستان بهبود بهره مند شوند.

روابط عمومی وامور بین الملل بیمارستان بهبود

X