برنامه درمانگاه تخصصی ارتوپدی

درمانگاه تخصصی ارتوپدی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر عزیز نوری
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر عزیز نوری
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر عزیز نوری
۳:۳۰pm
۵:۳۰pm - ۳:۳۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۴:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر فرهاد مکاری
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر فرهاد مکاری
۵:۰۰pm
۱۰:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
X