برنامه درمانگاه تخصصی ارتوپدی

درمانگاه تخصصی ارتوپدی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۴:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۵:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۹:۰۰pm
۱۰:۳۰pm - ۹:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
۱۰:۳۰pm - ۹:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
۱۰:۳۰pm - ۹:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
X