برنامه درمانگاه تخصصی ارتوپدی

درمانگاه تخصصی ارتوپدی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۸:۳۰
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۰:۰۰

دکتر جعفر بهرامی زاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر جعفر بهرامی زاد
۱۱:۰۰

دکتر جعفر بهرامی زاد

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر جعفر بهرامی زاد

دکتر جعفر بهرامی زاد

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر جعفر بهرامی زاد
۱۱:۳۰

دکتر محمد اسدی فانید

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمد اسدی فانید

دکتر محمد اسدی فانید

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمد اسدی فانید
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر عزیز نوری
۲۱:۳۰
۲۳:۳۰ - ۲۱:۳۰
دکتر احسان قویدل
۲۳:۳۰ - ۲۱:۳۰
دکتر احسان قویدل
۲۳:۳۰ - ۲۱:۳۰
دکتر احسان قویدل
X