برنامه درمانگاه تخصصی داخلی

درمانگاه تخصصی داخلی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۷:۳۰
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۰۹:۳۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۱:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۱۶:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر فرناز توکلی
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۹:۰۰
۲۳:۵۹ - ۱۹:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر علیرضا هادی
۱۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۱۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر علیرضا هادی
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۱۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر علیرضا هادی
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
X