برنامه درمانگاه تخصصی داخلی

درمانگاه تخصصی داخلی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۳۰am

خانم دکتر لاله رزاقی اصل

نمایش پروفایل
۵:۰۰pm - ۹:۳۰am
خانم دکتر لاله رزاقی اصل

خانم دکتر لاله رزاقی اصل

نمایش پروفایل
۵:۰۰pm - ۹:۳۰am
خانم دکتر لاله رزاقی اصل

خانم دکتر لاله رزاقی اصل

نمایش پروفایل
۵:۰۰pm - ۹:۳۰am
خانم دکتر لاله رزاقی اصل
۱۰:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر فرناز توکلی
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر فرناز توکلی
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر فرناز توکلی
۳:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۴:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۵:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۵:۳۰pm
۹:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر علی زادایمانی
۸:۰۰pm
۱۱:۳۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۱۱:۳۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۱۱:۳۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۱۱:۳۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۱۱:۳۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
X