برنامه درمانگاه تخصصی زنان زایمان

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰am
دکتر فرحناز ریحانی فر
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰am
دکتر ناهید بی همتا
- ۱۲:۰۰am
---------------
۸:۰۰am
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر کبری محمدی
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر نگار یحیی زاده
۱۰:۳۰am
۱۱:۳۰am - ۱۰:۳۰am
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰pm
۱:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر لیلا شباهنگ
۱:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر لیلا شباهنگ
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۳۰pm
۱:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
دکتر میترا نظریان
۳:۳۰pm
۵:۰۰pm - ۳:۳۰pm
دکتر کبری محمدی
۵:۰۰pm - ۳:۳۰pm
دکتر مهناز دهدیلانی
۴:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مهناز دهدیلانی
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۴:۳۰pm
۶:۳۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر شادی مشحونی
۵:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر بتول نصیراوغلی
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر معصومه بامداد
۷:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر کبری محمدی
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر میترا نظریان
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر لیلا شباهنگ
۸:۳۰pm
۱۰:۰۰pm - ۸:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
۱۰:۰۰pm - ۸:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
۱۰:۰۰pm - ۸:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
X