برنامه درمانگاه تخصصی زنان زایمان

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۸:۰۰am
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
خانم دکتر نسترن زارع پور
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
خانم دکتر ندا ظفربخش
۹:۳۰am
۱۱:۰۰am - ۹:۳۰am
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ناهید بی همتا
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر نگار یحیی زاده
۱۱:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
خانم دکتر ندا ظفربخش
۱۲:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر کبری محمدی
۱۱:۳۰am

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر بهناز نجف نژاد

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰pm
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر میترا نظریان
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر کبری محمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر بتول نصیراوغلی
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ناهید بی همتا
۱۲:۳۰pm

خانم دکتر لیلا شباهنگ

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
دکتر میترا نظریان

خانم دکتر لیلا شباهنگ

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم دکتر لیلا شباهنگ

خانم دکتر لیلا شباهنگ

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱:۳۰pm
۲:۳۰pm - ۱:۳۰pm
دکتر فرحناز ریحانی فر
۲:۳۰pm - ۱:۳۰pm
دکتر فرحناز ریحانی فر
۳:۰۰pm
۵:۰۰pm - ۳:۰۰pm
خانم دکتر شبنم یعقوبی
۴:۰۰pm
۵:۰۰pm - ۴:۰۰pm
خانم دکتر نسترن زارع پور
۴:۳۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر معصومه بامداد
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
خانم دکتر شادی مشحونی
۵:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر کبری محمدی
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر بتول نصیراوغلی
۷:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
خانم دکتر شبنم یعقوبی
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
خانم دکتر شبنم یعقوبی
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۸:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
X