برنامه درمانگاه تخصصی زنان زایمان

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر مهناز دهدیلانی
۱۰:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر نسترن زارع پور
۱۰:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر ندا ظفربخش
۱۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر مهناز دهدیلانی
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر نگار یحیی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر ندا ظفربخش
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر کبری محمدی
۱۱:۳۰

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر میترا نظریان
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۲:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر میترا نظریان

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر کبری محمدی
۱۳:۳۰
۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۳۰
خانم دکتر مهناز دهدیلانی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱۷:۰۰ - ۱۶:۰۰
خانم دکتر نسترن زارع پور
۱۷:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کبری محمدی
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر معصومه بامداد
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شادی مشحونی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر
X