برنامه درمانگاه تخصصی زنان زایمان

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم دکتر نسرین زارع پور
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم دکتر ندا ظفربخش
۰۹:۳۰
۱۰:۳۰ - ۰۹:۳۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر نگار یحیی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر ندا ظفربخش
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر کبری محمدی
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر میترا نظریان
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر کبری محمدی
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۲:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر میترا نظریان
۱۳:۳۰
۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰ - ۱۶:۰۰
خانم دکتر نسرین زارع پور
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر معصومه بامداد
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شادی مشحونی
۱۷:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر کبری محمدی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۹:۰۰
۲۰:۳۰ - ۱۹:۰۰
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
X