برنامه درمانگاه تخصصی زنان زایمان

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر کبری محمدی
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰
۰۰:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۰۰:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر نگار یحیی زاده
۱۰:۳۰
۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر لیلا شباهنگ
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر لیلا شباهنگ
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر میترا نظریان
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۳۰
دکتر کبری محمدی
۱۷:۰۰ - ۱۵:۳۰
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۶:۳۰
۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر شادی مشحونی
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر معصومه بامداد
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر کبری محمدی
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر میترا نظریان
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر لیلا شباهنگ
۲۰:۳۰
۲۲:۰۰ - ۲۰:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۲۲:۰۰ - ۲۰:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۲۲:۰۰ - ۲۰:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
X