برنامه درمانگاه تخصصی عفونی

درمانگاه تخصصی عفونی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۳۰am

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی
X