برنامه درمانگاه تخصصی عفونی

درمانگاه تخصصی عفونی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قردشخانی
X