برنامه درمانگاه تخصصی قلب و عروق

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۴:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۶:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
X