برنامه درمانگاه تخصصی قلب و عروق

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۰:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اکبر مولایی
۱۶:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۰:۳۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر حسین ساطع
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر حسین ساطع
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اکبر مولایی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اکبر مولایی
X