برنامه درمانگاه تخصصی قلب و عروق

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۳۰am
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۱:۳۰pm - ۹:۳۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۰:۰۰am
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۱۰:۳۰am
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر حسین ساطع
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر حسین ساطع
۱۲:۳۰pm
۲:۰۰pm - ۱۲:۳۰pm
دکتر اکبر مولایی
۴:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
X