برنامه درمانگاه تخصصی قلب و عروق

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۴:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۴:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۴:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۶:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۱۸:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر رضا پاکدل
X