برنامه درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
دکتر ایوب امیدی
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر پارلا توحیدی
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر محمد تفرشیان
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ایوب امیدی
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر ابوالفضل حاتمی
X