برنامه درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۰:۳۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۳۰pm
۲:۰۰pm - ۱۲:۳۰pm
دکتر ایوب امیدی
۳:۰۰pm
۵:۳۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر الهام مهدیزاده فر
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۵:۳۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر ایوب امیدی
۷:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر ابوالفضل حاتمی
X