برنامه درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

پزشک معالج

۱ . دکتر علیرضا ولایی اسکویی

۲ . دکتر ابوالفضل حاتمی

۳ . دکتر محمد تفرشیان

ظرفیت پذیرش اینترنتی

(طبق برنامه ۷ نفر)

(طبق برنامه ۶ نفر)

 

ظرفیت پذیرش حضوری

(طبق برنامه ۱۳ نفر)

(طبق برنامه ۹ نفر)

 

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر پارلا توحیدی
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر فاطمه والایی
۱۱:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر یلدا صادق پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر یلدا صادق پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
دکتر ایوب امیدی
۱۶:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۶:۳۰
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر محمد تفرشیان
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۷:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ابوالفضل حاتمی
X