برنامه درمانگاه تخصصی پوست و مو و زیبایی

درمانگاه تخصصی پوست و مو و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۳۰am
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر سیدعلی چهراقی
۱:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر محمد فخرزاده
X