برنامه درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمد ولیزاده
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمود ناطقی
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۷:۰۰
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
X