برنامه درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر اسماعیل مهران
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر محمود ناطقی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر محمد ولیزاده
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر اسماعیل مهران
۵:۰۰pm
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۶:۳۰pm
۷:۳۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر محمود رافتی
X