برنامه درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

پزشک معالج

۱ . دکتر محمود ناطقی

 

ظرفیت پذیرش اینترنتی

(طبق برنامه ۵ نفر)

 

ظرفیت پذیرش حضوری

(طبق برنامه ۱۵ نفر)


درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمود ناطقی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمد ولیزاده
۱۰:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
X