برنامه درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۳۰
۱۲:۳۰ - ۰۹:۳۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۲:۳۰ - ۰۹:۳۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر داود نوری زاده
۱۱:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر نادر عزتی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
X