برنامه درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۳۰am
۱۲:۳۰am - ۹:۳۰am
دکتر عباس مختارخانی
۱۲:۳۰am - ۹:۳۰am
دکتر عباس مختارخانی
۱۰:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر صمد محمودی رشید
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر صمد محمودی رشید
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر صمد محمودی رشید
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر داود نوری زاده
۱۱:۳۰am
۱۲:۳۰am - ۱۱:۳۰am
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر نادر عزتی
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر صمد محمودی رشید
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر صمد محمودی رشید
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر صمد محمودی رشید
X