برنامه درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۳۰
۰۰:۳۰ - ۰۹:۳۰
دکتر عباس مختارخانی
۰۰:۳۰ - ۰۹:۳۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر داود نوری زاده
۱۱:۳۰
۰۰:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر نادر عزتی
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
X