برنامه درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر عباس مختارخانی
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر حمید پور مؤذن
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر حمید پور مؤذن
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر عباس مختارخانی
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر حمید پور مؤذن
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر داود نوری زاده
۱۱:۳۰am
۱۲:۳۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱۲:۳۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر محمدعلی اصل منادی
۲:۳۰pm
۳:۰۰pm - ۲:۳۰pm
دکتر نادر عزتی
۴:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر حمید پور مؤذن
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حمید پور مؤذن
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حمید پور مؤذن
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حمید پور مؤذن
X