برنامه درمانگاه تخصصی کودکان و نوزادان

درمانگاه تخصصی کودکان و نوزادان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علیرضا نیک نیاز
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر شعله رشتچی جباری
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر شعله رشتچی جباری
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر ایمان وفایی
۵:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
X