برنامه درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر هاشم پویا
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر محمدتقی مجیدپور
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر هاشم پویا
۱۱:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر مجید فهمی
۱:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر مجید فهمی
۱:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر محمدرضا صمدی
۱۲:۰۰pm
۱۲:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر عباسعلی جودی
۴:۳۰pm
۵:۳۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر هاشم پویا
۵:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر عباسعلی جودی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر محمدرضا صمدی
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر منیژه حق بین
۷:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر محمدتقی مجیدپور
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر منیژه حق بین
X