برنامه درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر هاشم پویا
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر محمدتقی مجیدپور
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر هاشم پویا
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر مجید فهمی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر مجید فهمی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدرضا صمدی
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر عباسعلی جودی
۱۶:۳۰
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر هاشم پویا
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر عباسعلی جودی
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمدرضا صمدی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر منیژه حق بین
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر محمدتقی مجیدپور
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر منیژه حق بین
X