برنامه درمانگاه تغذیه

درمانگاه تغذیه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۷:۳۰am
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۱۲:۳۰pm
۲:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۲:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۲:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۲:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۷:۳۰pm
۹:۰۰pm - ۷:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۹:۰۰pm - ۷:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
۹:۰۰pm - ۷:۳۰pm
خانم ندا یوشاری
X