برنامه درمانگاه تغذیه

درمانگاه تغذیه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۷:۳۰am
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۱۱:۳۰am
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۴:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
مهندس ناعمی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
مهندس ناعمی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
مهندس ناعمی
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
خانم ندا یوشاری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
خانم ندا یوشاری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
خانم ندا یوشاری
۶:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
خانم سحر زینالی
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
خانم سحر زینالی
X