برنامه درمانگاه تغذیه

درمانگاه تغذیه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۷:۳۰
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
خانم ندا یوشاری
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
مهندس ناعمی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
مهندس ناعمی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
مهندس ناعمی
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسین پور
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسین پور
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
خانم سحر زینالی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
خانم سحر زینالی
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
خانم ندا یوشاری
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
خانم ندا یوشاری
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
خانم ندا یوشاری
X