برنامه درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر علی ولیزاده

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۱:۰۰

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیامک فرزانه
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
X