برنامه درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر علی ولیزاده

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیامک فرزانه

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
X