برنامه درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۱۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر کریم شهرآرا
۱۰:۰۰am
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر محمدرضا گلگون
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر علی ولیزاده

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر حسین سرو چرندآبی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر حمدالله علیپور
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر کامران ظفردوست
۱۱:۰۰am

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۴:۰۰pm

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر حسین سرو چرندآبی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر علی ولیزاده
۴:۳۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۶:۰۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۶:۰۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۶:۰۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۶:۰۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر سیامک فرزانه
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر محمدرضا گلگون
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حمدالله علیپور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کامران ظفردوست
X