برنامه درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۲:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۰:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمدرضا گلگون
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر علی ولیزاده

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
۱۱:۰۰

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۱۶:۰۰

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیامک فرزانه
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمدرضا گلگون
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
X