برنامه درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر محمدرضا گلگون
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر علی ولیزاده
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر حسین چرندآبی
۱۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر حمدالله علیپور
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر کامران ظفردوست
۴:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر حسین چرندآبی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر علی ولیزاده
۴:۳۰pm
۶:۳۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر سیامک فرزانه
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر محمدرضا گلگون
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حمدالله علیپور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کامران ظفردوست
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
X