برنامه درمانگاه جراحی عمومی

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر محمدرضا گلگون
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر حسین چرندآبی
۱۲:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسین چرندآبی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۶:۳۰
۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیامک فرزانه
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمدرضا گلگون
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
X