برنامه درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

پزشک معالج

۱ . دکتر علی گوگانیان

 

ظرفیت پذیرش اینترنتی

(طبق برنامه ۳ نفر)

 

ظرفیت پذیرش حضوری

(طبق برنامه ۷ نفر)

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمد کاظم زاده
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمد کاظم زاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمد کاظم زاده
۲۰:۳۰
۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰
دکتر محمد کاظم زاده
۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰
دکتر محمد کاظم زاده
۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰
دکتر محمد کاظم زاده
X