برنامه درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۴:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مسیح کوچک زاده
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مسیح کوچک زاده
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر علی گوگانیان
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر علی گوگانیان
۶:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر علی گوگانیان
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر علی گوگانیان
X