برنامه درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مسیح کوچک زاده
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مسیح کوچک زاده
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر علی گوگانیان
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر علی گوگانیان
X