برنامه درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر رضا خلیلی دیزجی
۱۰:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم دکتر فریده اکبری
۱۲:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
خانم دکتر فریده اکبری
۲:۳۰pm
۴:۳۰pm - ۲:۳۰pm
خانم دکتر فریده اکبری
X