برنامه درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر رضا خلیلی دیزجی
۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
خانم دکتر فریده اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
خانم دکتر فریده اکبری
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰ - ۱۵:۰۰
خانم دکتر فریده اکبری
X