برنامه درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۳۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
خانم دکتر فریده اکبری
۱۴:۰۰ - ۰۹:۳۰
خانم دکتر فریده اکبری
۱۵:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم دکتر فریده اکبری
X