برنامه درمانگاه طب ورزش

درمانگاه تخصصی طب ورزش

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۲:۰۰

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی
X