برنامه درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۳۰

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۳۰

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر
X