برنامه درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۳۰am

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر بهناز نجف نژاد

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۳:۰۰pm
۵:۰۰pm - ۳:۰۰pm
خانم دکتر شبنم یعقوبی
۷:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
خانم دکتر شبنم یعقوبی
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
خانم دکتر شبنم یعقوبی
X