برنامه درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
X