برنامه درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۰۰am

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
خانم دکتر شهلا دره شیری
۵:۰۰pm

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۷:۳۰pm - ۵:۰۰pm
خانم دکتر شهلا دره شیری

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
خانم دکتر شهلا دره شیری

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
خانم دکتر شهلا دره شیری

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر قربانعلی حسن زاده
۶:۳۰pm

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۷:۳۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر قربانعلی حسن زاده
X