برنامه درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۷:۰۰

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۱۹:۰۰

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر قربانعلی حسن زاده

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر قربانعلی حسن زاده
X