برنامه درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۰۰

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فاطمه نیکنامی

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فاطمه نیکنامی

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فاطمه نیکنامی
۱۷:۳۰

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۱۸:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر قربانعلی حسن زاده
۱۸:۳۰

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر قربانعلی حسن زاده
X